Yan, Xu, Jiantao Gao, Jie Li, Ruimao Zhang, Zhen Li, Rui Huang, and Shuguang Cui. 2021. “Sparse Single Sweep LiDAR Point Cloud Segmentation via Learning Contextual Shape Priors from Scene Completion”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 35 (4):3101-9. https://doi.org/10.1609/aaai.v35i4.16419.