Xu, Lu, Jiawei Zhang, Xuanye Cheng, Feng Zhang, Xing Wei, and Jimmy Ren. 2021. “Efficient Deep Image Denoising via Class Specific Convolution”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 35 (4):3039-46. https://doi.org/10.1609/aaai.v35i4.16412.