Xiao, Yuting, Yanyu Xu, Ziming Zhong, Weixin Luo, Jiawei Li, and Shenghua Gao. 2021. “Amodal Segmentation Based on Visible Region Segmentation and Shape Prior”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 35 (4):2995-3003. https://doi.org/10.1609/aaai.v35i4.16407.