Wang, Pengfei, Chengquan Zhang, Fei Qi, Shanshan Liu, Xiaoqiang Zhang, Pengyuan Lyu, Junyu Han, Jingtuo Liu, Errui Ding, and Guangming Shi. 2021. “PGNet: Real-Time Arbitrarily-Shaped Text Spotting With Point Gathering Network”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 35 (4):2782-90. https://doi.org/10.1609/aaai.v35i4.16383.