Wang, Menglin, Baisheng Lai, Jianqiang Huang, Xiaojin Gong, and Xian-Sheng Hua. 2021. “Camera-Aware Proxies for Unsupervised Person Re-Identification”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 35 (4):2764-72. https://doi.org/10.1609/aaai.v35i4.16381.