Wang, Jingjing, Jingyi Zhang, Ying Bian, Youyi Cai, Chunmao Wang, and Shiliang Pu. 2021. “Self-Domain Adaptation for Face Anti-Spoofing”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 35 (4):2746-54. https://ojs.aaai.org/index.php/AAAI/article/view/16379.