Wang, Jiapeng, Chongyu Liu, Lianwen Jin, Guozhi Tang, Jiaxin Zhang, Shuaitao Zhang, Qianying Wang, Yaqiang Wu, and Mingxiang Cai. 2021. “Towards Robust Visual Information Extraction in Real World: New Dataset and Novel Solution”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 35 (4):2738-45. https://ojs.aaai.org/index.php/AAAI/article/view/16378.