Ren, Jiawei, Cunjun Yu, Zhongang Cai, Mingyuan Zhang, Chongsong Chen, Haiyu Zhao, Shuai Yi, and Hongsheng Li. 2021. “REFINE: Prediction Fusion Network for Panoptic Segmentation”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 35 (3):2477-85. https://doi.org/10.1609/aaai.v35i3.16349.