Ma, Zhiheng, Xing Wei, Xiaopeng Hong, Hui Lin, Yunfeng Qiu, and Yihong Gong. 2021. “Learning to Count via Unbalanced Optimal Transport”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 35 (3):2319-27. https://doi.org/10.1609/aaai.v35i3.16332.