Lyu, Xiaoyang, Liang Liu, Mengmeng Wang, Xin Kong, Lina Liu, Yong Liu, Xinxin Chen, and Yi Yuan. 2021. “HR-Depth: High Resolution Self-Supervised Monocular Depth Estimation”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 35 (3):2294-2301. https://doi.org/10.1609/aaai.v35i3.16329.