Luo, Yunpeng, Jiayi Ji, Xiaoshuai Sun, Liujuan Cao, Yongjian Wu, Feiyue Huang, Chia-Wen Lin, and Rongrong Ji. 2021. “Dual-Level Collaborative Transformer for Image Captioning”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 35 (3):2286-93. https://doi.org/10.1609/aaai.v35i3.16328.