Luan, Tianyu, Yali Wang, Junhao Zhang, Zhe Wang, Zhipeng Zhou, and Yu Qiao. 2021. “PC-HMR: Pose Calibration for 3D Human Mesh Recovery from 2D Images/Videos”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 35 (3):2269-76. https://doi.org/10.1609/aaai.v35i3.16326.