Liu, Lina, Xibin Song, Xiaoyang Lyu, Junwei Diao, Mengmeng Wang, Yong Liu, and Liangjun Zhang. 2021. “FCFR-Net: Feature Fusion Based Coarse-to-Fine Residual Learning for Depth Completion”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 35 (3):2136-44. https://doi.org/10.1609/aaai.v35i3.16311.