Liu, Daizong, Shuangjie Xu, Xiao-Yang Liu, Zichuan Xu, Wei Wei, and Pan Zhou. 2021. “Spatiotemporal Graph Neural Network Based Mask Reconstruction for Video Object Segmentation”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 35 (3):2100-2108. https://doi.org/10.1609/aaai.v35i3.16307.