Liu, Chunlei, Peng Chen, Bohan Zhuang, Chunhua Shen, Baochang Zhang, and Wenrui Ding. 2021. “SA-BNN: State-Aware Binary Neural Network”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 35 (3):2091-99. https://doi.org/10.1609/aaai.v35i3.16306.