Li, Xiangyu, Zhe Xu, Kun Wei, and Cheng Deng. 2021. “Generalized Zero-Shot Learning via Disentangled Representation”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 35 (3):1966-74. https://doi.org/10.1609/aaai.v35i3.16292.