Li, Weijia, Wenqian Zhao, Huaping Zhong, Conghui He, and Dahua Lin. 2021. “Joint Semantic-Geometric Learning for Polygonal Building Segmentation”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 35 (3):1958-65. https://doi.org/10.1609/aaai.v35i3.16291.