Jin, Sheng, Qin Zhou, Hongxun Yao, Yao Liu, and Xian-Sheng Hua. 2021. “Asynchronous Teacher Guided Bit-Wise Hard Mining for Online Hashing”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 35 (2):1717-24. https://ojs.aaai.org/index.php/AAAI/article/view/16265.