Jia, Mengxi, Xinhua Cheng, Yunpeng Zhai, Shijian Lu, Siwei Ma, Yonghong Tian, and Jian Zhang. 2021. “Matching on Sets: Conquer Occluded Person Re-Identification Without Alignment”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 35 (2):1673-81. https://doi.org/10.1609/aaai.v35i2.16260.