Ji, Xiaozhong, Guangpin Tao, Yun Cao, Ying Tai, Tong Lu, Chengjie Wang, Jilin Li, and Feiyue Huang. 2021. “Frequency Consistent Adaptation for Real World Super Resolution”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 35 (2):1664-72. https://ojs.aaai.org/index.php/AAAI/article/view/16259.