Hu, Xiaowei, Xi Yin, Kevin Lin, Lei Zhang, Jianfeng Gao, Lijuan Wang, and Zicheng Liu. 2021. “VIVO: Visual Vocabulary Pre-Training for Novel Object Captioning”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 35 (2):1575-83. https://doi.org/10.1609/aaai.v35i2.16249.