Hu, Xiaowei, Xi Yin, Kevin Lin, Lei Zhang, Jianfeng Gao, Lijuan Wang, and Zicheng Liu. 2021. “VIVO: Visual Vocabulary Pre-Training for Novel Object Captioning”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 35 (2):1575-83. https://ojs.aaai.org/index.php/AAAI/article/view/16249.