Hu, Sheng, Yuqing Ma, Xianglong Liu, Yanlu Wei, and Shihao Bai. 2021. “Stratified Rule-Aware Network for Abstract Visual Reasoning”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 35 (2):1567-74. https://doi.org/10.1609/aaai.v35i2.16248.