Gong, Jingyu, Jiachen Xu, Xin Tan, Jie Zhou, Yanyun Qu, Yuan Xie, and Lizhuang Ma. 2021. “Boundary-Aware Geometric Encoding for Semantic Segmentation of Point Clouds”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 35 (2):1424-32. https://ojs.aaai.org/index.php/AAAI/article/view/16232.