Feng, Zunlei, Zhonghua Wang, Xinchao Wang, Xiuming Zhang, Lechao Cheng, Jie Lei, Yuexuan Wang, and Mingli Song. 2021. “Edge-Competing Pathological Liver Vessel Segmentation With Limited Labels”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 35 (2):1325-33. https://doi.org/10.1609/aaai.v35i2.16221.