Dong, Xuan, Xiaoyan Hu, Weixin Li, Xiaojie Wang, and Yunhong Wang. 2021. “MIEHDR CNN: Main Image Enhancement Based Ghost-Free High Dynamic Range Imaging Using Dual-Lens Systems”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 35 (2):1264-72. https://doi.org/10.1609/aaai.v35i2.16214.