Dong, Songlin, Xiaopeng Hong, Xiaoyu Tao, Xinyuan Chang, Xing Wei, and Yihong Gong. 2021. “Few-Shot Class-Incremental Learning via Relation Knowledge Distillation”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 35 (2):1255-63. https://doi.org/10.1609/aaai.v35i2.16213.