Deng, Jiajun, Shaoshuai Shi, Peiwei Li, Wengang Zhou, Yanyong Zhang, and Houqiang Li. 2021. “Voxel R-CNN: Towards High Performance Voxel-Based 3D Object Detection”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 35 (2):1201-9. https://doi.org/10.1609/aaai.v35i2.16207.