Deng, Jiajun, Shaoshuai Shi, Peiwei Li, Wengang Zhou, Yanyong Zhang, and Houqiang Li. 2021. “Voxel R-CNN: Towards High Performance Voxel-Based 3D Object Detection”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 35 (2):1201-9. https://ojs.aaai.org/index.php/AAAI/article/view/16207.