Chen, Peixian, Pingyang Dai, Jianzhuang Liu, Feng Zheng, Mingliang Xu, Qi Tian, and Rongrong Ji. 2021. “Dual Distribution Alignment Network for Generalizable Person Re-Identification”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 35 (2):1054-62. https://ojs.aaai.org/index.php/AAAI/article/view/16190.