Xu, Qianqian, Zhiyong Yang, Zuyao Chen, Yangbangyan Jiang, Xiaochun Cao, Yuan Yao, and Qingming Huang. 2021. “Deep Partial Rank Aggregation for Personalized Attributes”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 35 (1):678-88. https://doi.org/10.1609/aaai.v35i1.16148.