Wang, Shuxin, Shilei Cao, Dong Wei, Cong Xie, Kai Ma, Liansheng Wang, Deyu Meng, and Yefeng Zheng. 2021. “Alternative Baselines for Low-Shot 3D Medical Image Segmentation---An Atlas Perspective”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 35 (1):634-42. https://doi.org/10.1609/aaai.v35i1.16143.