Liu, Lijuan, Yin Yang, Yi Yuan, Tianjia Shao, He Wang, and Kun Zhou. 2021. “In-Game Residential Home Planning via Visual Context-Aware Global Relation Learning”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 35 (1):336-43. https://doi.org/10.1609/aaai.v35i1.16109.