Liu, Hao, Qiyu Wu, Fuzhen Zhuang, Xinjiang Lu, Dejing Dou, and Hui Xiong. 2021. “Community-Aware Multi-Task Transportation Demand Prediction”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 35 (1):320-27. https://doi.org/10.1609/aaai.v35i1.16107.