Fang, Yuchen, Kan Ren, Weiqing Liu, Dong Zhou, Weinan Zhang, Jiang Bian, Yong Yu, and Tie-Yan Liu. 2021. “Universal Trading for Order Execution With Oracle Policy Distillation”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 35 (1):107-15. https://doi.org/10.1609/aaai.v35i1.16083.