Pan, Xingang, Jianping Shi, Ping Luo, Xiaogang Wang, and Xiaoou Tang. 2018. “Spatial As Deep: Spatial CNN for Traffic Scene Understanding”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 32 (1). https://doi.org/10.1609/aaai.v32i1.12301.