Chou, Shih-Han, Yi-Chun Chen, Kuo-Hao Zeng, Hou-Ning Hu, Jianlong Fu, and Min Sun. 2018. “Self-View Grounding Given a Narrated 360° Video”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 32 (1). https://doi.org/10.1609/aaai.v32i1.12289.