Fang, Hao-Shu, Yuanlu Xu, Wenguan Wang, Xiaobai Liu, and Song-Chun Zhu. 2018. “Learning Pose Grammar to Encode Human Body Configuration for 3D Pose Estimation”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 32 (1). https://doi.org/10.1609/aaai.v32i1.12270.