Xiao, Yan, Jiafeng Guo, Yanyan Lan, Jun Xu, and Xueqi Cheng. 2018. “Fast Approximate Nearest Neighbor Search via K-Diverse Nearest Neighbor Graph”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 32 (1). https://doi.org/10.1609/aaai.v32i1.12138.