Zhao, Yawei, Yuewei Ming, Xinwang Liu, En Zhu, and Jianping Yin. 2018. “Variance Reduced K-Means Clustering”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 32 (1). https://doi.org/10.1609/aaai.v32i1.12135.