Liu, Liyuan, Jingbo Shang, Xiang Ren, Frank Xu, Huan Gui, Jian Peng, and Jiawei Han. 2018. “Empower Sequence Labeling With Task-Aware Neural Language Model”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 32 (1). https://ojs.aaai.org/index.php/AAAI/article/view/12006.