Guo, Jiaxian, Sidi Lu, Han Cai, Weinan Zhang, Yong Yu, and Jun Wang. 2018. “Long Text Generation via Adversarial Training With Leaked Information”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 32 (1). https://doi.org/10.1609/aaai.v32i1.11957.