Mo, Kaixiang, Yu Zhang, Shuangyin Li, Jiajun Li, and Qiang Yang. 2018. “Personalizing a Dialogue System With Transfer Reinforcement Learning”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 32 (1). https://doi.org/10.1609/aaai.v32i1.11938.