Huang, Wenjun, Chao Liang, Yi Yu, Zheng Wang, Weijian Ruan, and Ruimin Hu. 2018. “Video-Based Person Re-Identification via Self Paced Weighting”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 32 (1). https://ojs.aaai.org/index.php/AAAI/article/view/11857.