Zhao, Xiaohan, Bo Zong, Ziyu Guan, Kai Zhang, and Wei Zhao. 2018. “Substructure Assembling Network for Graph Classification”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 32 (1). https://doi.org/10.1609/aaai.v32i1.11742.