Zhang, Zizhao, Yubo Zhang, Xibin Zhao, and Yue Gao. 2018. “EMD Metric Learning”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 32 (1). https://doi.org/10.1609/aaai.v32i1.11703.