Liu, Chong, Peng Zhao, Sheng-Jun Huang, Yuan Jiang, and Zhi-Hua Zhou. 2018. “Dual Set Multi-Label Learning”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 32 (1). https://doi.org/10.1609/aaai.v32i1.11695.