Liu, Chong, Peng Zhao, Sheng-Jun Huang, Yuan Jiang, and Zhi-Hua Zhou. 2018. “Dual Set Multi-Label Learning”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 32 (1). https://ojs.aaai.org/index.php/AAAI/article/view/11695.