Xu, Yuhui, Yongzhuang Wang, Aojun Zhou, Weiyao Lin, and Hongkai Xiong. 2018. “Deep Neural Network Compression With Single and Multiple Level Quantization”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 32 (1). https://doi.org/10.1609/aaai.v32i1.11663.