Wang, Wenlin, Yunchen Pu, Vinay Verma, Kai Fan, Yizhe Zhang, Changyou Chen, Piyush Rai, and Lawrence Carin. 2018. “Zero-Shot Learning via Class-Conditioned Deep Generative Models”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 32 (1). https://doi.org/10.1609/aaai.v32i1.11600.