Jiang, Renhe, Xuan Song, Zipei Fan, Tianqi Xia, Quanjun Chen, Satoshi Miyazawa, and Ryosuke Shibasaki. 2018. “DeepUrbanMomentum: An Online Deep-Learning System for Short-Term Urban Mobility Prediction”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 32 (1). https://doi.org/10.1609/aaai.v32i1.11338.