Wei, Huawei, Bingbing Ni, Yichao Yan, Huanyu Yu, Xiaokang Yang, and Chen Yao. 2018. “Video Summarization via Semantic Attended Networks”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 32 (1). https://doi.org/10.1609/aaai.v32i1.11297.