Lei, Zhixian, Xuehan Ye, Yongcai Wang, Deying Li, and Jia Xu. 2017. “Efficient Online Model Adaptation by Incremental Simplex Tableau”. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 31 (1). https://doi.org/10.1609/aaai.v31i1.10803.